ref_sdl_13_4_39

از این جعبه ابزار برای برای برخورد و تعریف تماس اجسام استفاده می نماییم download dart games for free. این جعبه ابزار در محیط SD Static Case فعال می شود و تحلیل های آن بصورت اتوماتیک وار غیر خطی می باشد

 

اکنون به تشریح ابزارهای موجود در این جعبه ابزار می پردازیم:

ref_sdl_13_4_40 با اجرای فرمان Deformable Contact Body Definition کادر محاوره ای مربوطه باز می شود و در این قسمت میتوان به تعیین اجسام با قابلیت تغییر پرداخت Download youtube on android. برای از انتخاب و تغییر پارامترهای مربوط به این دستور می توان برای ویرایش مجدد ، از درخت طراحی اقدام نمود whatsapp cannot image.

 

ref_sdl_13_4_41با اجرای فرمان Rigid Contact Body Definition میتوانید جسم صلب را تعریف نمایید herunterladen. جسم صلب ماهیتی تغییر ناپذیر دارد. برای از انتخاب و تغییر پارامترهای مربوط به این دستور می توان برای ویرایش مجدد ، از درخت طراحی اقدام نمود download edubase app.

 

ref_sdl_13_4_42با اجرای فرمان Nonlinear Contact Table Definition میتوانید خواص غیرخطی جسم مورد نظر خود را تعیین نمایید die kostenlos herunterladen. برای هر بارگذاری می شود یک سری مشخصات تعریف نمود.

 

ref_sdl_13_4_43با اجرای فرمان Rigid Contact Body Motion Definition میتوان رفتار و عکس العمل یک جسم صلب را تعریف نمود که قابلیت حرکت و جابجایی را داراست download minecraft update.